Łęczna, 5.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej

ogłasza przetarg ofertowy

na wynajem lokalu mieszkalnego – tymczasowego w budynku

przy ul. Obrońców Pokoju 11/I

o pow. użytkowej 14,60 m2

Przedmiotem przetargu jest opłata za wynajem.

Cena wywoławcza 3,00 zł,/m2/ + opłaty niezależne od Spółdzielni oraz kaucja zabezpieczająca w kwocie 3-krotnej równowartości czynszu przed zawarciem umowy najmu.

Termin składania ofert do dnia 28.01.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Kpt. Żabickiego 1

tel. 0-81 752 – 00 – 22

Przystępujący do pisemnego przetargu ofertowego zobowiązany jest w wyznaczonym terminie złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać:

unastępujące określenia :

* dane osobowe oferenta : imię i nazwisko, adres,

uoświadczenie, że zapoznano się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,

uzaoferowanie ceny przetargowej, nie mniejszej niż kwota wywoławcza,

uzobowiązanie do ponoszenia wymaganych opłat z tytułu wynajmu lokalu,

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU