Łęczna, dnia 20.04.2015r

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej        

p r z y p o m i n a

o konieczności właściwej segregacji odpadów komunalnych wrzucanych do pojemników

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miejskiego w Łęcznej należy:

 • FRAKCJA SUCHA   - ( pojemnik koloru niebieskiego V- 1100

pojemnik koloru zielonego KP-7 – oznakowany)

 Do nich należy wrzucać : gazety, książki , zeszytu, opakowania papierowe, tektury , kartony, aluminiowe puszki po napojach, czyste puszki po konserwach itp.

 • SZKŁO - ( pojemnik koloru białego V-1100)

Do niego należy wrzucać : butelki ze szkła, słoiki ze szkła bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach ).

 • FRKACJA MOKRA ( ZMIESZANA) – pojemniki koloru czarnego V 1100,

 pojemniki koloru zielonego KP-7 – oznakowane.

Do nich należy wrzucić : pozostałe odpady niezaliczane do frakcji suchej oraz szkła i niebędące odpadami zbieranymi w sposób szczególny.

Odpady wymienione poniżej należy osobiście dostarczać do PSZOK w Łęcznej                               ul. Krasnystawska 54 w dniach poniedziałek –piątek od godziny 900 do 1700 :

 • odpady budowlane, wilogabarytowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • farby , tusze, kleje itp.,
 • drewno,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • metale,
 • baterie i akumulatory

Drobny sprzęt elektroniczny ,baterie należy wrzucać do pojemników na ten cel ustawionych na terenie Miasta   w MARKETACH.

W przypadku niewłaściwej segregacji mogą grozić nam kary oraz obciążenie stawką obowiązującą dla odpadów niesegregowanych ( w chwili obecnej 14 zł od osoby).