Łęczna, dnia 06.06.2016r

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej uprzejmie informuje, że Rada Miejska w Łęcznej Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 27 stycznia 2016r (opublikowaną w Dz. Urzęd. Województwa Lubelskiego poz.864 z dnia 22 lutego 2016r) wprowadziła zwolnienia częściowe w wysokości 30% miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych , o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U z 2014r poz. 1863 z późn. zm )

Uwaga! Przedmiotowa Uchwała weszła w życie z dniem 08 marca 2016r.

W przypadku rodzin wielodzietnych osoby zainteresowane zwolnieniem opłat winny zgłosić się do Spółdzielni przy ul. Kpt. Żabickiego 1 pok. Nr 9 wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt przyznania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jaśminowej 4.