RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Kpt. Żabickiego 1 oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO, z siedzibą w 21-010 Łęcznej, ul. Kpt. Żabickiego 1, tel. (81) 752-00-22,752-00-23, e-mail: sekretariat@smbatory.leczna.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@smbatory.leczna.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji celów Spółdzielni, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

b) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółdzielni, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U.2017.1560 t.j. z dnia 2017.08.22), Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy mające zastosowanie w działalności spółdzielni mieszkaniowych i inne przepisy prawa regulujące działalność spółdzielni.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia danych, zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych takie jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy sytemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, a także: urzędy skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa, służby

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, do czasu jej odwołania.

7. Posiada Pan/Pani prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. Gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji usług.